Allmänna arvsfonden

Enligt 5 kap. 1 § ärvdabalken tillfaller arvet den Allmänna arvsfonden om det saknas legala arvingar och testamente. Den allmänna arvsfonden företräds av Kammarkollegiet som ser till att pengar kommer in från dödsbon där arvsfonden är arvinge. Arvsfondsdelegationen beslutar vilka projekt som får stöd av den Allmänna arvsfonden och har även som uppgift att informera om fondens ändamål. Arvsfondsdelegationens ledamöter utses av regeringen enligt 8 a § lagen om Allmänna arvsfonden. Kammarkollegiet har som uppgift att förvalta fonden och även betala ut pengar till de projekt som arvsfondsdelegationen har beslutat ska få stöd.

Arvsfondens ändamål är, enligt 5 § lagen om Allmänna arvsfonden, att främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionshinder. Enligt 6 § samma lag ska stöd i första hand lämnas till verksamheter som är nyskapande och utvecklande, men stöd får också lämnas till anläggningar, lokaler och utrustning.

Den 31 december 2014 var fondens bokförda värde 4 739 miljoner kronor och under samma år fick Allmänna arvsfonden in 469 miljoner kronor, enligt kammarkollegiets hemsida.

Söka pengar från Arvsfonden

Ideella föreningar och icke-vinstdrivande organisationer kan söka pengar från Arvsfonden för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Man kan söka efter antingen projektstöd eller lokalstöd. Projektstöd ges till olika projekt, medan lokalstöd ges till olika typer av byggnation av lokaler.

Mer information om att söka pengar ur Arvsfonden hittar man på arvsfondens hemsida.