Särkullbarns arvsrätt

Ett särkullbarn är ett barn som inte är makarnas gemensamma barn, utan är från tidigare förhållanden. Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt, men de kan också välja att avstå sitt arv för att istället få det efter att den efterlevande maken har avlidit. Om särkullbarnet avstår från sitt arv till förmån för den efterlevande maken så har särkullbarnet, enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken, rätt att ta del i efterarvet när båda makarna har avlidit.

Den första avlidnes särkullbarn har, enligt 3 kap. 8 § ärvdabalken, rätt till hela arvet om den efterlevande maken saknar legala arvingar. I rättsfallet NJA 2005 s. 400 saknade dock den först avlidne makens särkullbarn arvsrätt till den efterlevande maken, eftersom den efterlevande maken hade avståått sitt arv till förmån för den avlidnes särkullbarn.