Testamente

Genom att skriva ett testamente kan man skapa en annan fördelning av ens kvarlåtenskap än vad som skulle ske om man följer den legala arvsordningen. Det finns dock vissa undantag. Man kan genom ett testamente till exempel inte inskränka bröstarvingars rätt till arv helt, utan bröstarvingar har rätt att få sin laglott (halva arvslotten). Man kan även använda ett testamente och likväl följa den legala arvsordningen. Det kan man göra om man vill att arvingen ska få kvarlåtenskapen som enskild egendom.

Enligt 9 kap. 1 § ärvdabalken har den som är över 18 år rätt att göra ett testamente. Även underåriga som har fyllt 16 år får förordna om egendom som han eller hon själv får råda över. Ett testamente ska vara skriftligt och bevittnas av två vittnen för att det ska vara giltigt enligt 10 kap. 1 § ärvdabalken. Det krävs att testatorn underskriver testamentet när vittnena är närvarande och vittnena måste även skriva under testamentet. Vittnena måste veta att det är ett testamente som de bevittnar, men det finns inga krav på att de måste känna till innehållet i testamentet. Det är viktigt att känna till att det finns regler om vem som får bevittna ett testamente i 10 kap. 4 § ärvdabalken.

Ett testamente kan vara utformat på olika sätt. Ett legat är till exempel en specifik summa pengar eller en viss sak, medan ett universellt förordnande är en viss andel. Genom ett testamente kan man endast förordna om egendom som man äger eller på annat sätt är behörig att förordna om. Det vore naturligtvis orimligt om man kan testamentera bort någon annans egendom och man behöver inte ens klandra testamentet för att förordnandet ska vara utan giltighet.

Tolkning av testamente

I 11 kap. ärvdabalken finns bestämmelser om hur ett testamente ska tolkas. Huvudprincipen är att ett testamente ska tolkas utefter testatorns vilja. Det kan i vissa fall vara svårt att reda ut vad testatorn egentligen menade med ett visst förordnande.

Holografiskt testamente – ett nödfallstestamente

Vid sjukdom eller andra nödfall finns det möjlighet att upprätta ett testamente utan att uppfylla de formkrav som annars gäller för upprättande av testamente. Enligt 10 kap. 3 § ärvdabalken krävs det att ett muntligt nödfallstestamente sker inför två vittnen eller att ett skriftligt testamente är egenhändigt skriven och undertecknad av testatorn. Skulle det vara så att testatorn kommer ur nödsitationen så har han eller hon tre månader på sig att upprätta ett testamente som uppfyller formkraven, annars blir nödtestamentet ogiltigt.

Kan ett sms vara ett testamente?

Under 2013 avgjordes ett mål av Svea hovrätt där ett sms yrkades vara ett nödfallstestamente. Hovrätten ogillade talan, eftersom ett sådant testamente inte uppfyller de formkrav som finns för nödtestamente då sms:et inte är undertecknat. Målet beviljades inte prövningstillstånd till Högsta domstolen.